tisdag 20 oktober 2009

Om förtätningen i närförorterna

Dn har idag en relevant artikel angående förtätningarna i våra närförorter med särskilt fokus på projektet vid Nybohovshöjden. http://www.dn.se/sthlm/forortsbor-protesterar-mot-att-byggas-ihop-med-stan-1.978007 samt http://www.dn.se/sthlm/tusentals-bostader-byggs-i-soderforort-1.978006

För det första bör nämnas att det här är oerhört komplicerat och svårt. Man bör närma sig dessa frågor med stor respekt och ödmjukhet inför skilda ståndpunkter. Kategoriska uttalanden som dessa http://pjov.wordpress.com/2009/10/20/bakatstravare-sthlm-vs-paris/ är alltid förkastliga oavsätt ståndpunkt.
Personligen föredrar jag den täta stenstaden och jag är medveten om dess miljöfördelar. Jag tror på en utveckling via stadsutvecklingsområdena. Men jag är också medveten om att andra människor föredrar den glesare och grönare förort de valt att bosätta sig i. Exploateringar här bidrar även till att miljön försämras lokalt. Även kulturmiljön riskerar att förstöras oavsätt om den tilltalar en eller ej.
Min slutsats är att varje ärende måste bedömmas individuellt efter just sina unika förutsättningar. Det går att bygga vid Nybohovshöjden. Jag var ute där för två år sedan när ärendet först var aktuellt och tittade. Däremot tar man även en stor tugga av den omkringliggande skogen samt ger sig på en fotbollsplan. Det finns ingen anledning till detta. Att vissa delar är nedgångna är inget argument. Eftersatt underhåll av närmiljön ska lösas med att snygga till istället för att bygga bort. Någon innerstad är det heller inte tal om här. Det kommer ej bli butiker i bottenvåningarna utan ett rent nytt bostadsområde är vad som erbjuds. Mer förort således.
Den askgrå kompromissen av detta projekt är därför att en mer försiktig kompletering är att föredra.

torsdag 15 oktober 2009

Seminarium med Skönhetsrådet

Igår var jag på ett heldagseminarium som Skönhetsrådet bjudit in till i gamla Spårvagnshallarna. Temat var parkmiljöer/parkpolitik samt relationen privat-offentligt. Rådet firar även att man fyller 90år. Grattis!
Föreläsarna var alla välmeriterade och debatten god men så värst mycket nytt att ta med sig hem bjöds tyvärr inte på. Teoretiska utspel varvades med ren kuriosa och vi som ville få lite hårdfakta samt politiska strategier fick gå hem tomhämta. Det avhandlades huruvida park var natur och resonerades kring att planerare inte alltid kanske kan se de värden i för dem tomma platser (mellanrum) men som för medborgaran fyller ett syfte. Att objekt och områden ej är statiska utan dynamiska processer. Vissa ansåg att våra parker idag är eftersatta och vissa ansåg att de inte var det osv osv. Seminariet var dock överlag bra och välarrangerat.
Stockholms nya stadsträdgårdsmästare Pia Krensler duckade för det mesta då hon ansåg sig för ny på tjänsten för att kunna ha en åsikt.
Intressantats var Mårten Wallberg från Naturskyddsföreningen som återigen tryckte på vikten av att räkna på det ekonomiska värde naturen idag ger oss helt gratis. Detta kan inte nog understrykas.
Jag tror dock att det underliggande syftet att planerarna och forskarna skulle träffas och interagera slog ut väl...

måndag 12 oktober 2009

Bråk om ny moske i Rinkeby

Rätt långtgående planer för ombyggnad av en föreningslokal till en moske på Hindertropsgränd nära Rinkeby centrum har orsakat en större proteststorm från grannar i området. Ändringen av detaljplanen väntas ske i januari.
Frågan om en moske i Rinkeby har varit på tal länge och hittills har man misslyckats med att få fram en egen separat byggnad. Ansvarigt borggarråd Joakim Larsson försöker nu istället göra om en föreningslokal, i en lägre fristående byggnad, till en så kallad husmoske. Det är förvisso synd att medel inte tycks finnas (ännu) för en ny fullgod moskebyggnad men ombyggnaden av lokalen tycks vara ett godtagbart alternativ.
Förslaget har emellertid väckt en enorm prostesstorm från boende i flerfamiljhusen runt byggnaden. En "Kommitte" har bildats och samlat in över 220 namnunderskrifter. Man framför att en moske så nära inpå bostadsområdet kommer utgöra ett störande inslag.
Kommitten visar upp en trångsynthet och fördomsfullhet av sällan skådat slag. Inledningsvis understryker man att det inte har något med religion att göra för att i nästa andetag vräka ur sig den ena religiösa fördomen efter den andra. Smått tragikomiska argument (som t.ex en oro att flickor inte ska kunna gå lätt klädda i området längre eller att man ska kunna grilla fläskkarré på gården) varvas med rena påhopp. När de därtill anger en ton i sin skrivelse som försöker vara kränkande (Joakim Larsson kallas genomgående för Moske´Larsson) undrar man om de ens vill bli tagna på allvar?
Husmoskeplanerna ska självfallet realiseras. Den enda invändning jag har är att det finns en viss risk att man nöjer sig med denna halvlösning och att bygget av en "riktig" moske i området aldrig blir av.

fredag 9 oktober 2009

Avspärrningarna vid Haga slott långt värre än befarat!

Att Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westlings planerade flytt till Haga slott skulle innebära något större avspärrningar kring själva slottet är inget konstigt eller upprörande. Men när Statens fastighetsverk nu presenterar de verkliga planerna (märkligt tyst om saken än så länge) har det hela svällt till gigantiska proportioner. De tar i princip hela halvön i besittning (se karatan under- avspärrningen gäller hela halvön, upp till båthamnen, förutom en smal strandremsa samt södra delen vid ekotemplet). Man pratar i positiva ordalag om allmänhetsens fortsatta tillträde men kartan talar sitt tydliga språk. Inte i min vildaste fantasi trodde jag att det skulle vara så här omfattande.
Allting motiveras av säkerhetsskäl vilket såklart är rent dösnack. Är man ute efter säkerhet ska man dels inte bo i Hagaparken och dels inte öka området som behöver övervakas. Enligt all logik är ett mindre område lättare att kontrollera. Det handlar såklart om Kronprinsessans behov av levnadsutrymme. Och visst, jag kan ha förståelse att man känner detta behov då det av naturliga skäl är svårt att röra sig fritt utanför den så att säga egna trädgården. Men var då ärliga med detta och skyll inte på Säpo.
Det talas om att Säpo, Statens fastighetsverk och Kungliga hovstaterna tillsammans har tagit fram förslaget på avgränsningar. Man frågar sig då genast, har inte Solna stad fått säga sitt? Hur kan Solna gå med på att allmänhetens tillträde begränsas i en stor del av sina delar av Nationalstadsparken? Står de bara och bockar och bugar eller vad är det frågan om? Medger Plan- och bygglagen undantag här? Ärendet har inte varit uppe i Solnas stadsbyggnadsnämnd så man kan misstänka att kommunalrådet Anders Ekegren i sin iver att inte stöta sig med hovet försöker mygla bort det hela. Är det så eller har Solna helt enkelt inget att säga till om? Skandal i endera fallet!

onsdag 7 oktober 2009

Så ska vi bygga för unga i Stockholm

Nu har vi äntligen tagit fram ett program inom Miljöpartiet för hur vi ska få fram bostäder till unga och studenter i Stockholm. Ett både utmärkt och realistiskt sådant. Här kommer en sammanfattning:

1. Fler små lägenheter i nybyggnation
Att bygga små, yteffektiva lägenheter är den snabbaste och bästa vägen till en lägre boendekostnad. Yteffektiva lägenheter minskar också resursanvändningen och energianvändningen. Med hjälp av ett yteffektivt byggsätt blir nyproduktionshyran cirka 1500kr per kvadratmeter och år, vilket ger en hyra på c:a 5000kr i månaden för en nybyggd tvåa på 40m2

2. 20% små lägenheter i nyproduktion
Idag är små lägenheter starkt underrepresenterade i nyproduktioner. Detta kan man råda bot på genom att använda markanvisningarna för att styra byggherrarna mot fler små lägenheter (istället för dagens system med högstbjudande). Man kan här ställa krav på att det i planeringen av nya områden reserveras mark för student- och ungdomsbostäder.

3. Sänk p-normen för små lägenheter
En mycket fördyrande omständighet för nybyggnation idag är den höga parkeringsnormen som kräver att en parkeringsplats per lägenhet ska planeras vid nybyggen. För att sänka kostnaderna och stimulera byggherrarna ytterligare att bygga smått kan man sänka denna p-norm vid byggnation av ettor och studentlägenheter. Förslagsvis till en nivå på 0.16 per lägenhet.

4.Sänk tomträttsavgälden för små lägenheter
För att skapa ett större intresse att bygga små studentbostäder bör tomträttsavgälden för små lägenheter som är yteffektiva halveras. Denna subvension finns redan idag för nyproduktion av studentlägenheter, vilken kan stärkas ytterligare.

5. Tillåt kompiskontrakt
De allmännyttiga bolagen ska erbjuda unga mellan 18 och 30år möjlighet att teckna kontrakt på ett rum plus del av gemenskapsytorna i en lägenhet. Vid flytt sägs bara den individuella delen upp och inte hela lägenheten.

6. Bygg även studentrum i korridor
Nya studentrum i korridor har inte byggts på 15år. För att kombinera kostnadseffektivitet med tillräcklig efterfrågan bör man satsa på "minikorridorer", det vill säga max fyra rum per korridor.

7. Avkontorisera city
Många av innerstadens lägenheter används idag som kontor vilket är ett stort slöseri med fungerande och attraktiva lägenheter. Många förorter har dock det motsatta problemet med för få arbetsplaser. Hm...

8. Krav på små lägenheter i ägardirektiven
Stockholms allmännyttiga bostadsbolag ska vara ledande på att bygga små bostäder för framför allt unga och studenter. Uppdraget ges genom ägardirektiv.

9. Införa investeringsstöd för små lägenhet
Under den förra mandatperioden infördes ett statligt investeringsstöd för byggande av bostäder som uppläts med hyresrätt i områden med bostadsbrist. Staten bör införa ett liknande system, där nyproduktion av små hyresrätter subventioneras.

I följande nybyggnadsprojekt vill vi därtill ha en särskild satsning på bostäder för unga och studenter:

Norra Djurgårdsstaden -500 lägenheter
Norra stationsområdet- 1000 lägenheter
Råcksta- 500 lägenheter
Älvsjö- 100 lägenheter
Telefonplan- 500 lägenheter

Moderaterna presenterar nu även sitt förslag till hur de ska underlätta för studenter. Främst genom att sänka p-normen. Det var på tiden! http://www.dn.se/sthlm/ny-norm-for-p-plats-ger-fler-studentrum-1.972475
...men detta + ökade krav på privata fastighetsägare samt ett enklare kösytem (vilket även framförs) räcker inte på långa vägar. Det handlar fortfarande om ett svek!

måndag 5 oktober 2009

Gröna lund expanderar

Redan 1999 påbörjades planerna på en större utvidgning av Gröna lund på den parkeringsplats som nu finns mellan det befintliga tivolit och Aquaria. Sedan hände ingenting fram till 2005 då Samråd hölls för att därefter dö ut igen.
Men nu när nya ägarbytet är klart har man dragit igång på nytt. Samråd och Startpromemorior är sedan länge klara så man går pang på detaljplanen direkt.
Runt hela den nya delen byggs hus vilka ramar in den och får Falkenbergsgatan och Allmäna gränd att bli mer stadslika. Så långt allt väl.
Det första problemet är att Aquaria ligger lite pyrt till. Den befintliga byggnaden kommer rivas och det är inte helt klart att museet öppnar igen efter att det nya huset står klart.
Det andra problemet är "surprise surprise" den nya berg- och dalbanan samt ett nytt Fritt-falliknande torn som kallas för kättingslunga. Berg- och dalbanan ges en höjd på 37m vilket kan vara godtagbart (jag har full förståelse för att man inte vill ha en sådan alltför låg). Problemet är att den hamnar väldigt nära Galärkyrkogården samt Estoniaminnet. Kanske inte alltför lyckat. Möjligen bör man således se över placeringen av åkattraktionen igen.
Kättingslungan måste dock bara bort! Den kommer bli 90m hög (högre än Fritt fall) och bli mycket dominerande i stadsbilden. Man talar till och med att det kommer utgöra ett nytt landmärke i staden. Ett direkt vedervärdigt inslag som på alla sätt förfular Stockholm oavsätt smak. Jag bävar!

Nu har även DN lagt upp en artikel om ärendet: http://www.dn.se/sthlm/beslut-fattas-om-grona-lunds-utbyggnad-1.969854

lördag 3 oktober 2009

Punkthuset i Bredäng...är Sheraton i Kairo informerade?

Så var plötsligt planerna på de nya punkthusen vid Bredängs centrum tillbaka. Jag var övertygad om att de var det bland de första som skulle försvinna i och med finanskrisen. Dock inte. Men denna gång i förminskad skala. Endast ett av de tidigare planerade två husen återstår (man har valt att slå ihop dem till en enda tjockare byggnad). Höjden tycks vara densamma på 14-16 våningar. Vi talar alltså om en riktig baddare.
Jag var tidigare kraftigt emot dessa planer då det handlade om punkthus placerade mitt på en grönyta i Bredängs centrum. Det sista detta område behövde var ytterligare en kloss.
Har fortfarande en hel del stora invändningar men klara förbättringar har skett. Bl.a planeras byggnaden nu som ett så kallat "egenvärmehus", vilket är en variant av passivhus. Tanken är att människor och apparater hjälper till att värma det, men det framgår ej hur många kWh/kvm/år målet är. Med dessa ambitioner blir man dock alltid mer välvillig till planerna. Det pratas därtill om att försöka få in äffärslokaler i bottenvåningen.
Planförslagets stora katastrof är dock att det planeras för en rätt omfattande ytparkering. Denna kommer enligt planskissen ta upp nästan hela den återstående gräsytan? Detta kan förstås på inga som helt vilkor godtas. Speciellt inte som man även planerar för ett garage. Ytparkeringen måste bort och p-talet (0.9) sänkas kraftigt. Grönskompensationen stannar väl som vanligt vid lite planteringar och utbyte av någon gunga.