fredag 21 oktober 2011

Stockholm dribblar bort miljöprogrammets intentioner via entreprenad

Att ibland lägga ut stadens verksamheter på entreprenad kan vara både klokt och nyttigt. Men det förutsätter att upphandlingarna säkerställer att samma (miljö)krav ställs som stadens egna styrdokument kräver. Entreprenad ska inte vara ett sätt att kringgå miljömålen. Stockholm smiter idag undan sitt eget miljöansvar beträffande transporter genom att lägga ut på entereprenad med betydligt mildare skallkrav.

Stockholms stad har idag ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall, i vilket grovavfall från hushålls samt fett och slam från restauranger och storkök är en del av. Denna verksamhet läggs helt ut på entreprenad. Då staden ej tillhandahåller något kundregister till entreprenörerna kan man dock inte säkerställa uppföljningen. Staden vet således inte idag huruvida man verkligen fullgjort sina åtaganden. Uppskattningar gör gällande att under 50% verkligen insamlas.

En bättre uppföljning behöver tillkomma och för detta krävs mer resurser samt bättre och tätare samverkan med miljöförvaltningen. Det behöver också klarläggas vem av stadens instanser som har uppföljningsansvar vilket idag är oklart. Staden har så sakta börjat få in vissa rapporter från där avfall lämnas men sammanställningar av dessa saknas.

Stadens saknar idag helt verktyg samt resurser att kunna följa upp och kontroller entreprenörerna. Entreprenörer utan giltiga avtal samt direkt svartarbete utgör ett stort problem. Staden behöver säkerställa att endast entreprenörer med giltiga avtal bedriver
verksamhet. För detta krävs omfattande resurser, nya verktyg för uppföljning, effektivare vitesförelägganden, tydligt uppföljningsansvar samt en politiska vilja att denna fråga
prioriteras och tas seriöst.

I Stockholms stads miljöprogram för 2012-2015 fastslås att stadens egna fordon ska vara helt miljöbilsklassade och köras på förnyelsebart bränsle. Och av stadens upphandlade transporttjänster ska miljöfordonsandelen öka. Transportsektorn står idag för drygt
60% av växthusgasutsläppen inom Stockholms län.

Det förefaller därför som mycket märkligt och beklagligt att staden nu vid sina upphandlingar av tjänstekoncession för insamling av grovavfall, slam samt humanurin inte ställer några miljökrav alls utöver de gemensamma minimikrav som stadens har. Dessa minimikrav kräver ej att fordonen ska vara miljöbilsklassade utan endast att dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1. Entreprenörernas totala insamling av slam och fett från restauranger och storkök årligen på 80 000 ton samt 70 000 ton grovavfall från hushåll visar på att detta är en mycket omfattande del av stadens transporter. Stockholms stads bild utåt av att man tar sitt ansvar vad gäller miljövänliga transporter är alltså mycket skev. Att hävda att man har en miljövänlig fordonsflotta samtidigt som man fasar ut de mesta av transporterna på
entreprenad, där knappt några krav ställs alls, är inte seriöst. Staden kan ställa krav på miljövänliga transporter vid sina upphandlingar. Och så ska även ovillkorligen ske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar