onsdag 3 november 2010

P-normen i SvD idag

Idag publicerade SvD en artikel om p-normen i Stockholm vilken jag skrivit. Här kommer en länk + artikeln i sin helhet. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholms-hoga-parkeringsnorm-hammar-utvecklingen_5614841.svd

Stockholms höga parkeringsnorm hämmar utvecklingen

En förfulande, kostnadsdrivande och kollektivtrafikhämmande amöba från 1900-talets biltänk biter sig fast i 2000-talets Stockholm.

Vi talar om stadens parkeringsnorm vilken reglerar antalet parkeringsplatser som måste byggas per lägenhet. Detta helt mot byggbolagens egen vilja. För att ges bygglov idag villkorar staden detta i detaljplanerna med en tvingande norm för önskat antal parkeringsplatser per lägenhet. Oftast ligger denna på en parkering per hushåll. Detta oberoende av vilka som är de tilltänkta boende i husen.

Bostadsbristen i Stockholm idag är skriande. Varannan stockholmare mellan 20-27år saknar bostad. Anledningarna är såklart flera men parkeringsnormen börjar alltmer internt pekas ut som en starkt bidragande orsak till detta. Utåt har det emellertid talats väldigt lite kring den så kallade p-normen.

En garageplats under ett hur kostar idag mellan 200 000- 400 000kr att bygga. Alternativet med ytparkeringar är än värre med den markbrist som råder. Markparkeringarna förfular även stadsmiljön samt bidrar till en utglesning av staden då markpriserna gör att byggbolagen därmed väljer mer perifera platser för byggnationerna längre bort från handel samt kollektivtrafik. Byggbolag har vid flertalet tillfällen bekräftat att antalet lägenheter i planerade projekt minskat som en direkt följd av parkeringsnormen. Viljan att bygga små och billiga lägenheter är än mindre då dessa tack vare normen sällan går ihop ekonomiskt.

Under förra mandatperioden drev majoriteten konsekvent att parkeringsnormen skulle sättas till 1.0 oavsett läge. Innerstad som ytterstad hade ingen betydelse. Detta ska ställas mot att bilinnehavet i t.ex Stockholms innerstad de senaste åren legat på 0,46 per hushåll. I somras skedde en viss uppluckring. Parkeringsnormen i innerstaden är numera flexibel men i ytterstaden står den fast på 1.0. Detta oavsett ifall byggnationen är stadslik och ligger alldeles intill tunnelbanan.

Parkeringsnormen behöver reformeras i grunden. Den sätts idag konsekvent för högt och kan med fördel ligga på 0,5 per hushåll i ytterstad samt ännu lägre i innerstad. Än bättre är att hålla den helt flytande och anpassas efter byggbolagens och marknadens önskemål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar