fredag 21 oktober 2011

Stockholm dribblar bort miljöprogrammets intentioner via entreprenad

Att ibland lägga ut stadens verksamheter på entreprenad kan vara både klokt och nyttigt. Men det förutsätter att upphandlingarna säkerställer att samma (miljö)krav ställs som stadens egna styrdokument kräver. Entreprenad ska inte vara ett sätt att kringgå miljömålen. Stockholm smiter idag undan sitt eget miljöansvar beträffande transporter genom att lägga ut på entereprenad med betydligt mildare skallkrav.

Stockholms stad har idag ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall, i vilket grovavfall från hushålls samt fett och slam från restauranger och storkök är en del av. Denna verksamhet läggs helt ut på entreprenad. Då staden ej tillhandahåller något kundregister till entreprenörerna kan man dock inte säkerställa uppföljningen. Staden vet således inte idag huruvida man verkligen fullgjort sina åtaganden. Uppskattningar gör gällande att under 50% verkligen insamlas.

En bättre uppföljning behöver tillkomma och för detta krävs mer resurser samt bättre och tätare samverkan med miljöförvaltningen. Det behöver också klarläggas vem av stadens instanser som har uppföljningsansvar vilket idag är oklart. Staden har så sakta börjat få in vissa rapporter från där avfall lämnas men sammanställningar av dessa saknas.

Stadens saknar idag helt verktyg samt resurser att kunna följa upp och kontroller entreprenörerna. Entreprenörer utan giltiga avtal samt direkt svartarbete utgör ett stort problem. Staden behöver säkerställa att endast entreprenörer med giltiga avtal bedriver
verksamhet. För detta krävs omfattande resurser, nya verktyg för uppföljning, effektivare vitesförelägganden, tydligt uppföljningsansvar samt en politiska vilja att denna fråga
prioriteras och tas seriöst.

I Stockholms stads miljöprogram för 2012-2015 fastslås att stadens egna fordon ska vara helt miljöbilsklassade och köras på förnyelsebart bränsle. Och av stadens upphandlade transporttjänster ska miljöfordonsandelen öka. Transportsektorn står idag för drygt
60% av växthusgasutsläppen inom Stockholms län.

Det förefaller därför som mycket märkligt och beklagligt att staden nu vid sina upphandlingar av tjänstekoncession för insamling av grovavfall, slam samt humanurin inte ställer några miljökrav alls utöver de gemensamma minimikrav som stadens har. Dessa minimikrav kräver ej att fordonen ska vara miljöbilsklassade utan endast att dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1. Entreprenörernas totala insamling av slam och fett från restauranger och storkök årligen på 80 000 ton samt 70 000 ton grovavfall från hushåll visar på att detta är en mycket omfattande del av stadens transporter. Stockholms stads bild utåt av att man tar sitt ansvar vad gäller miljövänliga transporter är alltså mycket skev. Att hävda att man har en miljövänlig fordonsflotta samtidigt som man fasar ut de mesta av transporterna på
entreprenad, där knappt några krav ställs alls, är inte seriöst. Staden kan ställa krav på miljövänliga transporter vid sina upphandlingar. Och så ska även ovillkorligen ske.

torsdag 1 september 2011

Jag lämnar stadsbyggnadsnämnden för trafik- och renhållningsnämnden

Igår valdes jag av mp Stockholm stads medlemsmöte till ordinarie representant i Trafik- och renhållningsnämnden. De frågor jag kommer att driva starkast där blir gång- och cykelfrågor, tillgänglighet, spårburen trafik samt parkeringsfrågor.
Sedan tidigare har jag aviserat att jag lämnar stadsbyggnadsnämnden. Mitt sista möte var nu i augusti. Det blev 4 1/2 spännande år där. Men nu är det dags att gå vidare och bredda sig mer.

söndag 3 juli 2011

Villamatta planeras i Stora Sköndal

Villamattornas tid verkar inte vara förbi än. Utsprawlade bilburna villamattor får nog anses som de minst hållbara vid stadsplanering. Inte nog med att de utgör en grogrund för bilberoende och social segregering, de är därtill mycket olämpliga i dagens Stockholm på grund av sin ytkrävande karaktär. Stockholms markbrist är idag väldigt konkret.
Att i detta läge då sätta igång en planering för hela 270 mindre villor, parhus och radhus i Stora Sköndal är ytterst olyckligt. Därtill saknas spårburen kollektivtrafik till området helt. Något ett planerat p-tal på 2.0 vittnar om. På detta görs alltför stora intrång i Stora Sköndals grönområden samt att hela karaktären starkt får prägeln av ett gated community. Alla fel i ett alltså. Ett svart ondsint kinderägg i Södra Stockholm skapas.

Istället bör man genast påbörja en vidare dragning av tunnelbana från Skarpnäck hit samt riva upp de nuvarande planerna och starta en ny process med flerbostadshus. Fullt möjligt. Men då krävs politisk vilja.

Ps: Även om villamattor såklart är olämpligt vid planering av nya områden kräver en storstad med all sin mångfald såklart att sådana också kan finnas som alternativ för människor. Ett stopp för villamattor vid nyprojekteringar innebär alltså inte nödvändigtvis att det är fritt fram att exploatera de befintliga villastäderna i Stockholm.

fredag 10 juni 2011

Ketchupeffekt av kvinnliga gatunamn

Först kom ingenting, sedan möjligen någonting och nu Hagastaden. Igår blev de nya gatu- och kvartersnamnen inom den nya stadsdelen offentliga. Två teman gör sig gällande; Fredmans sång 64 (Fjäriln vingad) samt kvinnliga föregångare inom utbildning, vetenskap, forskning och sjukvård.
Det var på tiden. Kvinnliga personnamn på gator och torg är mycket eftersatt i både Stockholm och Sverige (samt troligen även övriga världen). En bättre balans har efterfrågats länge. Nu gör man tillslut slag i saken från namnberedningen och föreslår att hela tio gator ska uppkallas efter kvinnor: Eugeniavägen, Anna Steckséns väg, Astrid Cleves gata, Betty Petterssons gata, Emmy Rappes gata, Eva Ekeblads gata, Ninni Kronbergs gata, Johanna Bovalls gata, Alfhild Tamms gata samt Kajsa Jönsdotters gata.
Namnen kommer gå igenom och är väl förankrade. Namnberedningen har även gjort en bra bedömning i att inte hålla sig till enbart ett enda tema för hela stadsdelen vilket hade försvårat orienterbarheten. Som dåligt exempel här kan nämnas Hammarby Sjöstad där det marina temat drogs alldeles för långt. Det fick tillslut nästan ett löjets skimmer över sig. Vem kan t.ex snabbt säga var i Sjöstaden "Barbordsgatan" ligger?
När det gäller kvartersnamnen har man valt ett vetenskapligt tema med betoning på rymden samt universitetsstäder. Finns väl inte så mycket att säga om det egentligen.

onsdag 25 maj 2011

Detta innebär såklart att det inte blir några Tors torn

Nu skriver DN kring att markanvisningen för Tors Torn dragits tillbaka. http://www.dn.se/sthlm/kritiserade-torn-kan-byggas-lagre
Anledningen, att det inte gick att få ekonomi i projektet, är återigen ett bevis på att det är pengarna och ingenting annat som är den brinnande punkten när det kommer till höghusbyggens vara eller icke vara.
DN spekulerar i att detta kan innebära att tornen nu kommer att minska i omfattning. Självfallet är det så. Ingen ny (officiell) intressent finns i nuläget och ifall den gamla exploatören misslyckats med att få ekonomi i projektet (samtidigt som staden nu tydligt säger att de inte går in med några pengar), kommer såklart nästa intressent redan innan markanvisning dra samma slutsats och gå in i projektet med föresatsen att något lägre och billigare bör byggas.
Det är bra! Detta projekt var fel från första början. För närvarande byggs större höghus i både Kista och på västra Kungsholmen. Vackra och spännande. Projektet med en regelrätt skyskrapa i Hjorthagen är även långt gånget och ser ut att bli av. Inga protester hörs alls mot dessa. Helt enkelt för att de är placerade på rätt plats. Tors Torn var inte det och därför uppstod den fullt legitimerade debatten. Att tornen därtill hade en undermålig kvalitet gjorde inte precis saken bättre.
Med det sagt ser jag dock gärna att man går vidare med någon form av högra byggnader på platsen. Det finns förvisso något paradoxalt med att man samtidigt som man ville skapa en entré/portik till staden även planerar för att bygger ut den just där. Men portiktanken är ändå motiverad.
Innan planerna för nuvarande Tors Torn presenterades planerades istället för två betydligt smäckrare höga torn (vad jag minns låg de på runt 20 våningar) på samma plats. Kanske läge att gå tillbaka till dessa igen?

tisdag 26 april 2011

Problemen kring villastädernas gamla detaljplaner

Dn skriver idag kring de uppkomna problemen med äldre detaljplaner i Stockholms villastäder vilka utnyttjas av byggföretagen för alltför hårda samt okänsliga exploateringar.
http://www.dn.se/sthlm/villor-rivs-for-bygge-av-boratter

Det är mycket bra att frågan nu börjar uppmärksammas och de två akuta fallen i Herrängen samt Äppelviken lyfts fram. Det hela handlar inte bara om alltför grova förtätningar samt uppföranden av flerbostadshus bland villorna, utan även om omfattande markutjämningar/sprängningar. Man plattar helt enkelt till ett landskap som planerats för en mer mjukare och böljande karaktär. Att de boende är upprörda behöver väl knappt ens nämnas.

Både S och M uttalar sig i artikeln och vi inom MP har den senaste tiden haft intensiva diskussioner med dem kring frågan. Jag anser att de båda begår stora misstag. M har tillsammans med oss begärt en inventering av alla villaområden i Stockholm för att utifrån denna sedan kunna ta ställning till vilka detaljplaner som ska prioriteras för ändringar. De vägrar dock konsekvent göra någonting åt de akuta aktuella fall som nu är uppe. T.ex släppte de igenom ett ärende i Herrängen för bara några veckor sedan. Ifall de menar allvar med sin ambition att värna dessa områden måste de såklart agera nu. Men så är som sagt inte fallet. För dem är det fortfarande viktigare att inte trampa på någons privata tår.
S å sin sida vill begära anstånd vid aktuella ärenden för att sedan starta en detaljplaneprocess. Vi la bland annat en gemensam skrivelse med dem kring detta för detta aktuella ärendet i Herrängen. Detta är såklart mycket bra! Men de vägrar istället att agera proaktivt och se långsiktigt. Att S inte ställde sig bakom uppdraget att göra den framåtsyftande inventeringen, som kan lösa denna fråga över tid, förefaller mycket märkligt. Den enda rimliga anledning jag kan se till detta är ren politik.
Så både S och M. Skärp er! För S del, lär er att tänka strategiskt och för M:s del inse att problemen sker här och nu.

fredag 15 april 2011

Det är inte ens svårt att hitta mark för Tennishallen

Det börjar gå troll i frågan kring att finna en ny plats för tennishallen i Kristinebergsparken. Helt i onödan. Enligt gällande plan ska hallen flyttas för att stadsparken ska kunna färdigställas. Något de som nu flyttar in i Kungsholmens nya stadsutvecklingsområde räknat med vid köpet av sina lägenheter. Med hallen i parken bryts parken och siktlinjerna mot vattnet av.
Jag vet inte vilka muntliga överenskommelser som skett mellan moderaterna och hallens ägare men av vad jag förstått finns ett hyresavtal som ägaren är rädd ska upphöra att gälla vid en flytt. Och att de med en hyreshöjning kan få svårt att gå runt. Om och varför det är så vet jag inte men det är den enda rimliga anledning jag kan komma på då det inte egentligen är några problem att finna alternativa platser på västra Kungsholmen.

Stadsbyggnadskontoret har själva pekat ut flera lägen. På detta har nu även en ny möjlighet öppnats upp i och med två parallella ärenden med att dels minska trafikytorna på Kristinebergsmotet och dels en flytt av det idag befintliga bussgaraget söder om Lindhagensgatan. De östra delarna inom båda dessa ärenden, vilka hamnar under/strax väster om Essingeleden, går ej att bebygga med bostäder tack vare bullerproblematiken. Här planeras nu istället för nya kontor. Att låta några av dessa kontor utgå ur planerna för att istället förlägga tennishallen hit är enligt SBK fullt möjligt men de behöver få ett officiellt politiskt uppdrag för att börja utreda den frågan.
Moderaterna har nu istället i exploateringsnämnden gett ett uppdrag att utreda ifall det går att gräva ned hallen på befintlig plats. Detta trots att de inte ens själva verkar tro på att det är tekniskt och ekonomiskt hållbart (vilket det heller inte är).
Det börjar bli bråttom nu. Planen för bussgaraget är redan antagen och den för omvandlingen av Kristinebergsmotet är inne på sista rundan. Ifall inte SBK får ett uppdrag innan sommaren kommer de inte att hinna börja en seriös utredning för att få in hallen här. Så låt oss ge dem det så att denna surdeg försvinner. Jag är beredd att ge moderaterna en månad nu att tänka ut detta själva. Sedan tar vi kontakt med FP och föreslår att vi inom oppositionen tillsammans med dem bildar en egen majoritet och uppdrar åt kontoret att sätta igång. Så det är nu upp till M ifall de vill undvika en sådan situation...

http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/6246

http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/6219

http://www.dn.se/sthlm/striden-om-tennishallen-fortsatter